Service us

บริการของเรา

จัดหาและนำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU สัญชาติ พม่า กัมพูชา ลาว

Memorandum of Understanding (MOU) คือ เอกสารหรือหนังสือที่เก็บบันทึกข้อตกลง ความเข้าใจที่ตรงกัน หรือ ข้อตกลงที่จะร่วมมือระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายอาจเป็นองค์กรหนึ่ง ๆ หน่วยงานหนึ่ง ๆของรัฐ หน่วยงานหรือบริษัทเอกชน หรือระหว่างรัฐ (ประเทศ) กับรัฐ ก็ได้ โดยถ้าเป็น MOU ระหว่างรัฐต่อรัฐ อาจจะถือว่าเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะมีผลผูกพันทั้งสองฝ่าย

MOU เป็นวิธีการนำเข้าแรงงานที่ใช้ได้รับการยอมรับทั้งจากประเทศต้นทางและประเทศไทย การนำเข้าแรงงานด้วยวิธีนี้จะทำให้นายจ้างได้แรงงานที่ถูกกฎหมาย แรงงานทุนคนจะมีเอกสารแสดงตัวชัดเจน ไม่สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้ระหว่างที่สัญญายังมีผลบังคับ หากลูกจ้างมีความประพฤติไม่เหมาะสม หรือทำผิดเงื่อนไขสัญญา ท่านสามารถขอเปลี่ยนแรงงานได้

ต่อ VISA , ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว

ต่อวีซ่าเมื่อครบกำหนด ดำเนินการทางด้านเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริการทำเอกสารแรงงานต่างๆ
 • จัดทำบัญชีรายชื่อ
 • ต่ออายุพาสปอร์ตครบ 4 ปี
 • ต่ออายุพาสปอร์ตครบ 6 ปี
 • ปรับสภาพแรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย 100%
 • รายงานตัว 90 วัน
 • แจ้งที่พักอาศัย
 • บัตรโรงพยาบาล / ใบรับรองแพทย์
 • ใบอนุญาตทำงาน
 • เปลี่ยนนายจ้าง
 • ต่ออายุวีซ่า (Visa) กรณีปกติ
 • ต่ออายุวีซ่า (Visa) กรณีพิเศษ
 • ขอโควตา
 • แจ้งย้ายออกหรือเพิกถอนใบอนุญาตทำงาน
บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว

การตรวจสัญชาติ เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนหลักที่จะทำให้สถานะแรงงานนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานใด ๆที่ขึ้นทะเบียนแล้วแต่ไม่ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติ จะไม่สามารถอยู่ในประเทศได้ตามที่กำหนด และจะถูกส่งตัวกลับประเทศทันที

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

การลงทะเบียนต่างด้าวแบบต่างๆ การเปลี่ยนนายจ้าง การออกนอกพื้นที่ของต่างด้าว ฯลฯ

รายงานตัว 90 วัน ของแรงงานต่างด้าว

แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องมีการรายงานตัวต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกๆ 90 วัน มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย